>>


Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat het Rythovius College goed functioneert, worden bijna dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij de schoolleiding. Maar omdat het beleid leerlingen, hun ouders en medewerkers aangaat, moet de schoolleiding overleggen met de Medezeggenschapsraad (MR). Afhankelijk van het onderwerp geeft de MR instemming aan dan wel advies over voorstellen van de schoolleiding.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden:

-  vier leden van het personeel

mevr. M. Benink (voorzitter)

mevr. R. Baas (secretaris)

mevr. H. Morselt

mevr. K. Smans

- twee ouders

  dhr. B. Cornelis

mevr. L. Loane 

- twee leerlingen

Gyanne Tholen

Lean Burggraaff

De  notulist is mevr. I. van der Mierden.

De vier personeelsleden in de MR maken deel uit van de personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad (PMR). 


Verkiezingen
Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en meebeslissen in de raad.


Vergaderingen
De MR komt tenminste zes keer per jaar bijeen. Daarnaast wordt wekelijks vergaderd door de PMR, die ook regelmatig overlegt met de schoolleiding.


Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Schoolgids

 download pdf

Contact

Bezoekadres:
Bospoort 1 , 5521 CK Eersel

Postadres:
Postbus 215, 5520 AE Eersel

Telefoon:
(0497) 51 30 43

E-mail:
info@rythovius.nl
Het Rythovius College ressorteert onder het bevoegd gezag van de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.